Vereedegungen
Vereedegunge
Vereidigung
assermentation
swearing in
ajuramentação
no der Vereedegung vum neie Gemengerot huet de Buergermeeschter jiddwereen op e Patt agelueden