hunn
verënnerlecht
transitiv
verinnerlichen
assimiler intérioriser s'identifier avec
to internalize to identify with
assimilar interiorizar identificar-se com
d' Acteure 1 waren absolut authentesch, se haten hir Roll komplett verënnerlecht