hunn
verfaangen
verfaang
reflexiv
sich verfangen sich verwickeln
se prendre se coincer
to become entangled to get caught
enredar-se ficar preso
de Geessebock hat sech mat den Haren am Maschendrot verfaangen