Verfaren
Verfare
Verfahren Methode
procédé méthode
procedure method
processo método
den Erfinder huet säin neit Verfare patentéiere gelooss