Verfeelungen
Verfeelunge
Verfehlung
manquement
misdemeanor fault infringement
falta erro, incumprimento
de Verwaltungsrot wërft dem Direkter eng Rei Verfeelunge vir