Verfilmungen
Verfilmunge
Verfilmung
adaptation cinématographique
film (adaptation)
adaptação cinematográfica
den Auteur huet selwer eng kleng Nieweroll an der Verfilmung vu sengem leschte Krimi