hunn
verflicht
transitiv
1
verflichten (zu)
verpflichten (zu) binden
engager (à) obliger (à)
to oblige (to) to put under an obligation (to)
comprometer (a) obrigar (a)
de Vertrag verflicht déi zwou Parteien derzou, d' Onkäschten 1 ze deelen
wann s de Member an eisem Veräi bass, bass de (derzou) verflicht , 1 aktiv matzeschaffen
du kanns gären en Don maachen, mee fill dech net derzou verflicht ! 1
obligéieren
2
verpflichten einstellen
prendre sous contrat
to sign to engage to recruit
contratar empregar
de Sportsclub huet et fäerdegbruecht, e ganz renomméierten Trainer ze verflichten
reflexiv
3
sech verflichten (zu)
sich verpflichten (zu) fest zusagen
s'engager à promettre
to undertake (to) to commit oneself (to)
comprometer-se a prometer
d' Fabrick 1 huet sech (derzou) verflicht , 1 déi schiedlech Emissiounen ze reduzéieren
sech engagéieren
1
verflichten (zu)
obligéieren
3
sech verflichten (zu)
sech engagéieren