Verflichtungen
Verflichtunge
Verpflichtung Abmachung, Pflicht
engagement obligation
obligation commitment
compromisso obrigação
mir gi keng Verflichtung an, déi mir net kënnen anhalen
de Proprietär huet behaapt, d' Locatairë 1 géifen hire Verflichtungen net nokommen
Engagement
Verflichtung
Engagement