kee Pluriel
1
zu(r) Verfügung
zu(r) Verfügung
à disposition
available at one's disposal
à disposição
de Staat stellt déi néideg Moyene fir de Bau vun der neier Schoul zur Verfügung
an eiser Schoul huet all Kand en Tablet zur Verfügung
fir weider Informatioune sti mir gären zu Ärer Verfügung
2
Verfügung Bestimmung
disposition clause
provision condition clause
disposição cláusula
an der testamentarescher Verfügung steet, wéi d' Ierfschaft 1 opgedeelt gëtt