kee Singulier
Schwangerschaftsstreifen
vergetures de grossesse
stretch marks striae due to pregnancy
estrias
wann d' Haut 1 vum Bauch sech an der Schwangerschaft deent, kréie vill Frae Vergeturen
Schwangerschaftssträifen
Vergeturen
Schwangerschaftssträifen