hunn
vergittert
transitiv
vergittern
grillager
to fit a grille to fit with security bars
gradear
nodeem bei eis agebrach gouf, hu mer eis Kellerfënstere vergittere gelooss