hunn
verkrampft
reflexiv
sich verkrampfen
se contracter se crisper
to cramp to become tense
contrair-se crispar-se
bei enger epileptescher Kris verkrampft sech dee ganze Kierper
du sëtz esou verkrampft do, geet et der net gutt?