Vermiessungen
Vermiessunge
Vermessung
mesurage
medição levantamento
esoubal d' Vermiessung 1 vun den Terrainen ofgeschloss ass, kann de Promoteur ufänke mat plangen