hunn
vermoschtert
transitiv
geschmacklos kleiden
affubler accoutrer
to dress badly
aperaltar arrebicar
wat huet d' Nopesch 1 hir Kanner erëm vermoschtert ! 1
moschteren
verrëschten
vermoschteren
moschteren
verrëschten