hunn
verpoppt
reflexiv
sich verpuppen
se changer en chrysalide
to pupate
crisalidar
de Raup verpoppt sech, fir kënnen e Päiperlek ze ginn