kee Pluriel
Verschiedenes
diverses choses
various things
diversas coisas várias coisas
an deem Gesetzesprojet soll nach Verschiddenes geännert ginn