Verschlechterungen
Verschlechterunge
Verschlechterung
détérioration dégradation d'une situation
deterioration decline
deterioração degradação de uma situação
d' Aarbechtslosegkeet 1 féiert noutgedrongen zu enger Verschlechterung vun der Liewensqualitéit