hunn
verschlongen
verschlong
transitiv
1
verschlingen finanzielle Mittel
engloutir des moyens financiers
devorar meios financeiros
déi Investissementer wäerte considerabel Zomme verschléngen
2
verschlingen lesen
dévorer lire
devorar ler
ech hunn dee Roman reegelrecht verschlongen