kee Pluriel
ënner Verschloss
unter Verschluss
sous scellé(s)
classified under seal
sob sigilo
esoulaang d' Donnéeën 1 ënner Verschloss bleiwen, kënnen d' Experten 1 d' Situatioun 1 net aschätzen