Verseuchungen
Verseuchunge
1
Verseuchung
contamination pollution
contamination pollution
contaminação poluição
d' Biergerinitiativ 1 ass ni gewuer ginn, wie fir d' Verseuchung 1 vum Terrain responsabel war
Kontaminatioun
Verseuchung
Kontaminatioun