sinn
versickert
intransitiv
versickern
s'infiltrer (dans le sol) liquide
to seep away
infiltrar-se (no solo) líquido
et ass wichteg, datt d' Reewaasser 1 am Buedem ka versickeren