verspannt verkrampft
raide contracté
stiff tense
rígido
vum laange Sëtze virum Computer hunn ech mäi Genéck total verspaant