Verspriechen
Versprieche
Versprechen
promesse
promise
promessa
ech hunn hien elo scho fir d' drëtt 1 u säi Verspriechen erënnert