kee Pluriel
1
Verständnis Fähigkeit zu verstehen, Einfühlungsvermögen
compréhension tolérance, empathie
understanding empathy
compreensão tolerância, empatia
e bessert Verständnis tëschent de Reliounsgemeinschafte géif munch Spannungen ofbauen
ech hu kee Verständnis fir däin egoistescht Behuelen
Versteesdemech
2
Verständnis Auffassung
conception façon de voir
understanding perception
entendimento faculdade de avaliar
no mengem Verständnis läis de falsch mat denger Behaaptung
Opfaassung
1
Verständnis
Versteesdemech
2
Verständnis
Opfaassung