kee Pluriel
Verständigung Kommunikation
communication échange
communication communicating making oneself understood
comunicação entendimento
ouni gemeinsam Sprooch ass d' Verstännegung 1 schwiereg
Kommunikatioun
Verstännegung
Kommunikatioun