Verstauchungen
Verstauchunge
Verstauchung
foulure entorse
sprain
entorse distorção
meng Verstauchung schwëllt einfach net of
eng Verstauchung kann e Patient laang ausser Gefecht setzen