Verstriewungen
Verstriewunge
Verstrebung Strebewerk
chevalement
abutment system bracing struts
escoramento
den Ingenieur kontrolléiert, ob d' Verstriewung 1 vun der Bréck den Normen entsprécht