vertraglich
contractuel par contrat
contractual contractually
contratual por contrato
mir brauchen eng vertraglech Reegelung, déi seet, wéi d' Onkäschten 1 opgedeelt ginn
d' Affekotin 1 huet eis geroden, eis vertraglech ofzesécheren