Veruerdnungen
Veruerdnunge
Administratioun
Verordnung Erlass
règlement ordonnance
regulamento ordem
duerch dat neit Gesetz gëtt déi europäesch Veruerdnung iwwer d' Kläranlagen 1 ëmgesat