verwurzelt bodenständig, heimisch
enraciné socialement
rooted entrenched
apegado enraizado socialmente
vill Awanderer bleiwen ëmmer mat hirer aler Heemecht verwuerzelt