hunn
verwujelt
transitiv
EGS
zerzauseln
ébouriffer dépeigner
to dishevel to tousle
desgrenhar despentear
de Wand hat der Braut d' Hoer 1 ganz verwujelt
zerzauselen
EGS
verwujelen
zerzauselen