kee Pluriel
1
Vordergrund des Blickfeldes
premier plan du champ visuel
foreground in the field of vision
primeiro plano do campo visual
am Vierdergrond vun der Bün hunn d' Leit 1 gedanzt, am Hannergrond huet d' Musek 1 gespillt
am Vierdergrond vum Tablo gesäit een eng Rei historesch wichteg Perséinlechkeeten
2
am Vierdergrond
im Vordergrund an erster Stelle
au premier plan selon la priorité, l'importance
in the foreground of most importance
no primeiro plano relativamente à prioridade, à importância
bei deem Asaz um Terrain muss d' Sécherheet 1 am Vierdergrond stoen
bei eis an der Gemeng ginn d' Interesse 1 vun de Bierger an de Vierdergrond geréckelt