leer Strafregister
vierge casier judiciaire
blank police record, criminal record
limpo registo criminal
fir kënne bei de Staat schaffen ze goen, muss däi Casier vierge sinn