Singulier
männlech
Nominativ
1
(der) viele
tant de tout ce
so much all that
tanto
de ville Kaméidi laanscht d' Haaptstrooss 1 bedeit eng Aschränkung vun der Liewensqualitéit
Singulier
männlech
Akkusativ
2
(den) vielen
tant de tout ce
so much all that
tanto
duerch dee villen Alkohol ass säi Gesiicht ganz opgelaf
Singulier
männlech
Dativ
3
(dem) vielen
tant de tout ce
so much all that
tanto
vum villen Zocker kritt ee gäre Karies
no deem ville Stress hunn ech mer eng Vakanz verdéngt
Singulier
sächlech
Dativ
4
(dem) vielen
tant de tout ce toute cette
so much all that
tanto tanta
de Kranken ass wond vum ville Leien
vum ville Schwätzen hunn ech kee Spaut méi am Mond
wiere mer deem ville Quetschekraut nëmme gutt lass!
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Dativ
5
(den) vielen
beaucoup (de) un grand nombre (de) tous ces tant de
a lot of many numerous
muitos muitas tantos tantas
a villen Associatioune gëtt et fräiwëlleg Mataarbechter
mir hoffen, datt de Programm vum Concert ville Leit gefält
bei denge villen Datze kann och eng gutt Prüfung dech net méi retten