Singulier
sächlech
Nominativ
1
vieles (das) viele
tant de tout ce toute cette
so much all that
tanto tanta
dat villt Geld ass him an de Kapp geschloen
Singulier
sächlech
Akkusativ
2
vieles (das) viele
tant de tout ce toute cette
so much all that
tanto tanta
mir ginn dat villt Geméis net Meeschter