Vinaigretten
Vinaigrettë
Vinaigrette
vinaigrette
vinaigrette salad dressing
(molho) vinagrete
maach nach e gudde Schotz Esseg an d' Vinaigrette 1 ! 1