Vioulen
Vioule
VEREELZT
Veilchen Pflanze
violette
violet flower
violeta flor
laanscht d' Mauer 1 vun eisem Gaart stinn elauter Vioulen
Veilchen
VEREELZT
Vioul
Veilchen