Viraarbechten
Viraarbechte
Vorarbeit
travaux préliminaires travaux préparatoires
groundwork
trabalho preliminar trabalho preparatório
well deng Ekipp eng gutt Viraarbecht geleescht hat, konnte mir de Projet séier ofschléissen