Viraarbechter
Vorarbeiter
contremaître
foreman
capataz contramestre
um Chantier ass de Viraarbechter verantwortlech fir d' Sécherheet 1 vun senge Leit