Viranungen
Viranunge
Vorahnung
pressentiment
premonition
pressentimento
ech hoffen, datt meng Viranung sech net bestätegt!
ech hunn esou eng Viranung , 1 datt dat do net riicht räisst