hunn
virgebaut
intransitiv
vorbauen vorsorgen
prendre ses dispositions
to make provision for
tomar providências
ech hu fir meng Zukunft virgebaut an eng Zousazpensioun ofgeschloss