Virbehalter
Vorbehalt
réserve réticence
reserva ressalva
ech hat vun Ufank un e gewëssene Virbehalt vis-à-vis vun denge Methoden
Reserven
Retizenzen
Virbehalt
Reserven
Retizenzen