hunn
virgedrängt
reflexiv
sich (rücksichtslos) vordrängen
ne pas attendre son tour passer devant sans égard
to jump the queue to push in
não esperar a sua vez meter-se à frente
amplaz sech wéi d' Leit 1 an d' Rei 1 ze stellen, huet deen Eefalt sech virgedrängt
ech ka Chaufferen net ausstoen, déi sech am Verkéier virdrängen
sech virdrécken
sech virdrängen
sech virdrécken