hunn
virfinanzéiert
transitiv
vorfinanzieren
préfinancer
to provide advance financing
pré-financiar
de Staat huet zougeséchert, dës Projete virzefinanzéieren