Virgäng
Vorgang
déroulement processus
event process
desenvolvimento processo
de ganze Virgang gouf duerch Zoufall vun engem Zeie gefilmt
un der Verdauung sinn eng Rei biocheemesch Virgäng bedeelegt