Virleeferinnen
Virleeferinne
Vorläuferin Bahnbrecherin
précurseur pionnière
precursora pioneira
dës Fuerscherin ass eng Virleeferin um Gebitt vun der Physik