Virliesungen
Virliesunge
Vorlesung
cours (en faculté)
lecture in a university
aula (em faculdade)
de Professer ass a senge Virliesungen op déi aktuell Theorien agaangen