Virsänger
Vorsänger
chantre chanteur
antifoneiro
nom Seegen huet de Virsänger d' Schlusslidd 1 ugestëmmt