hunn
virgeschloen
transitiv
vorschlagen
proposer (à) suggérer (à)
to suggest to propose
propor (a) sugerir (a)
ech schloe vir , 1 datt mir elo mol eng Paus maachen
mir schloen dech als Keessjee vum Veräi vir
proposéieren
virschloen
proposéieren