Virtuosinnen
Virtuosinne
Virtuosin
virtuose femme
virtuosa
déi jonk Virtuosin huet de Publikum verzaubert